Legal Information

Scott’s can help your child become STRONGER, BRIGHTER and HEALTHIER

Tiada Jaminan

Laman ini adalah bawah kawalan dan operasi GlaxoSmithKline Pte Ltd dari pejabatnya di Singapore. GSK tidak bertanggungjawab di atas kandungannya untuk kegunaan pada lokasi berlainan. Sesiapa yang memilih untuk mengakses laman web ini dari lokasi lain berbuat demikian pada pilihan sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

GSK tidak akan menerima sebarang liabiliti di atas kegunaan audio, video, data atau teks pada laman ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian dan/atau kerosakan yang dialami akibat virus atau dari mengikut sebarang panduan activity yang disyorkan laman ini.

Nasihat Kesihatan

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan nasihat kesihatan di laman ini adalah betul, nasihat yang diberikan laman ini hanyalah nasihat umum dan GSK tidak membuat sebarang tuntutan atau jaminan yang informasi ini adalah tepat, atau berguna. Individu-individu tidak seharusnya bergantung kepada informasi pada laman ini untuk tujuan spesifik. Nasihat kesihatan spesifik harusnya sentiasa diberi oleh pengamal perubatan profesional.

Harta Intelek

Kesemua kandungan laman ini dimiliki kumpulan syarikat GlaxoSmithKline 2014, ataupun kebenaran telah pun diberikan terlebih dahulu untuk penggunaannya kecuali di mana dinyatakan secara spesifik. Penghasilan semula kandungan ini dalam sebarang bentuk adalah dilarang sama sekali kecuali dengan kebenaran berikut:

Lesen Menyalin Untuk Kegunaan Peribadi

Anda dibenarkan membaca, melihat, mencetak dan memuat-turun kandungan laman ini untuk penggunaan persendirian dan bukan untuk aktiviti pendagangan sahaja.

Lesen Menyalin Untuk Kegunaan Terhad

Anda dibenarkan menyalin semula kandungan laman ini kepada individu pihak ketiga untuk kegunaan peribadi sahaja, tetapi hanya jika lesen/kebenaran untuk menyalin semula tidak membenarkan gabungan kandungan atau mana- mana bahagian darinya di kerja atau penerbitan, samada pada salinan fizikal atau bentuk elektronik atau dalam apa-apa bentuk. Khususnya [tetapi tidak terhad kepada] mana-mana bahagian dari laman web http://www.scottskids.com.sg boleh dihasilkan semula atau dihantar kepada atau disimpan dimana-mana laman web atau bentuk lain dari system elektronik yang diperolehi semula.

Samada khususnya diakui atau tidak, tanda dagangan, mesin, peranti, tanda perkhidmatan dan logo-logo yang dipaparkan pada laman web ini dimiliki oleh Kumpulan Syarikat-Syarikat GlaxoSmithKline, rakan kongsi promosi mereka atau pihak ketiga yang lain.

Scott’s adalah cap dagangan berdaftar yang dimilik oleh Kumpulan Syarikat- Syarikat GlaxoSmithKline.

Penghubung Internet

Beberapa penghubung internet dalam laman web ini akan menuju anda ke laman web yang tidak dalam kawalan GSK. Jika anda mengaktifkan mana- ana penghubung ini, anda akan meninggalkan laman web http://www.scottskids.com/sg. GSK tidak bertanggungjawab atas apa-apa kandungan oleh laman web pihak ketiga dimana penghubung internet wujub dan GSK tidak memberi apa-apa representasi atau jaminan [samada secara langsung ataupun secara tersirat] mengenai maklumat yang dikandungi pada laman-laman web yang ditujukan. GSK tidak mempunyai apa-apa kawalan pada sifat dan kadungan laman-laman web tersebut dan langsung tidak mensyorkan laman-laman web tersebut dan maklumat yang dikandungi ataupun apa-apa produk pihak ketiga atau/dan perkhidmatan. Khususnya, sila mengambil perhatian dengan memuat turun program komputer dari laman- laman web tersebut, anda mengambil risiko dengan melanggar hak cipta dan akan mengalami virus komputer ke sistem anda. Sila memastikan anda meyemak bahagian polisi dan undang-undang yang tertentu di laman web GSK atau laman web pihak ketiga.

Isu-isu Keserasian

Untuk pengalaman penggunaan laman web yang lebih baik, sila menggunakan versi pelayar web yang berikut:-

(a) Internet Explorer v 9.0

(b) Mozilla Firefox v 29

(c) Google Chrome v 35

(d) Safari 5.1.7

Penggunaan Maklumat

Komunikasi dari pengguna [dengan pengecualian maklumat peribadi atau maklumat berkaitan kesihatan yang termasuk di laman web kenyataan peribadi GSK] adalah dikira sebagai maklumat yang tidak sulit dan tidak dimiliki oleh sesiapa, dan GSK boleh menggunakan maklumat tersebut untuk apa-apa tujuan, termasuk menghasilkan semula dan penerbitan dan sebagainya, dan boleh digunakan idea tersebut untuk apa-apa tujuan, termasuk tujuna komersial.

Bidang kuasa

Terma-terma dan syarat-syarat laman web ini adalah dibawah bidang kuasa dan undang-undang Singapura.

Perubahan

Terma-terma dan syarat-syarat ini boleh dipinda pada bila-bila masa jadi pengguna adalah dinasihatkan untuk menyemakkannya sekali-kala.

Kenyataan Peribadi Laman Web

Dikemaskini pada 24 November 2014

GlaxoSmithKline ("GSK") menghormati privasi pelawat-pelawat laman webnya dan adalah komited untuk melindungi maklumat peribadinya. Kenyataan peribadi ini yang mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura 2012 [PDPA], menerangakn pengumpulan data, pemindahan, pemprosesan, pengunaan, pendedahan dan amalan perlindungan laman web ini [“laman web”].

Sila mengambil perhatian bahawa kenyataan peribadi ini tidak meliputi maklumat yang dikumpul dan komunikasi dari luar laman web.

Sifat Mengikat

Dengan menggunakan laman web ini, anda telah bersetujui dan memberi kebenaran untuk mengumpul, memindah, memproses, pengunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan di kenyataan peribadi.

Maklumat yang boleh dikumpul oleh GSK dan bagaimana ia akan digunakan:- Maklumat yang dikumpul oleh kami dari pelawat laman web:

GSK secara langsung akan mengumpul maklumat/data peribadi [iaitu maklumat/data yang boleh dikenalpasti seperti nama, alamat, nombor telefon ataupun alamat emel] sekiranya ianya diminta oleh kami dan/atau anda menyerahkan maklumat tersebut secara sukarela di laman web kami. Kami akan menggunakan maklumat tersebut untuk membalas permintaan anda, meningkatkan tahap perkhidmatan kami dan juga kandungan di laman web kami, membekalkan anda dengan cara-cara/nasihat/tip, maklumat yang berguna, berita produk-produk kami dan berita-berita terkini, memaklumkan anda dengan produk-produk dan perkhidmatan GSK yang baharu [dimana anda telah bersetuju kepada terma ini], meminta pandangan anda mengenai produk-produk kami dan perkhidmatan, dan juga untuk penggunaan pentadbiran kami sendiri bagi tujuan memastikan jaminan berkualiti.

Laman web ini tidak diniatkan ataupun direka untuk menarik kanak-kanak dibawah umur 18 tahun. Kami tidak akan, dalam pengetahuan kami, mengumpul maklumat peribadi melalui laman web ini dari pelawat yang berusia bawah 18 tahun tanpa persetujuan ibubapa dan/atau penjaga.

GSK juga secara otomatik mengumpul [dimana iany sedia ada] maklumat mengenai jenis pelayar web dan sistem operasi komputer anda, laman web yang anda pernah lawati sebelum dan/atau selepas melawat laman web kami dan juga maklumat piawailog pelayan dan alamat IP [sila lihat dibawah]. Maklumat ini adalah dibentukkan untuk mengumpul data/maklumat seperti jumlah lawatan ke laman web kami, jumlah pelawat ke setiap laman kami, dan nama domain pembekal perkhidmatan internet pelawat kami. Kami menggunakan maklumat ini, dimana iany dikekalkan dalam bentuk kumpulan, untuk memahami bagaimana pelawat kami menggunakan laman web kami dan juga bagaimana kami boleh meningkatkan kualitinya dan perkhidmatan yang kami menawarkan. Kami juga akan kongsikan maklumat ini dengan syarikat lain dalam kumpulan syarikat GSK dan juga dengan pihak ketiga yang lain untuk tujuan yang sama. Maklumat yang dikumpulkan tidak mengandungi maklumat peribadi, dan akan digunakan secara wajarnya dan pendedahan maklumat tersebut tidak tertakluk kepada kenyataan peribadi ini.

Penggunaan alamat IP

Alamat Protokol Internet (IP) adalah satu set nombor-nombor yang ditetapkan secara otomatik kepada komputer anda apabila anda log masuk ke perkhidmatan internet anda ataupun melalui rangkaian kawasan tempatan [LAN] organisasi anda atau rangkaian kawasan luas [WAN]. Pelayan web akan secara otomatik mengenal pasti komputer anda melalui alamat IP yang ditetapkan kepadanya semasa sesi anda melayar web.

GSK atau syarikat pihak ketiga yang mewakili GSK akan mengumpul alamat IP untuk tujuan pentadbiran sistem dan menganalisa pengunaannya di laman web kami. Kami juga akan menggunakan alamat IP untuk mengenal pasti pengguna laman web kami apabila kami fikirkan wajar dan perlu untuk menguatkuasakan terma-terma penggunaan laman web atau untuk melindungi perkhidmatan kami, laman web kami atau pengguna yang lain. untuk menganalisa penggunaannya dan meningkatkan pengalaman pelawat laman web kami. Cookies adalah fail yang kecil, yang dikandungi sebaris abjab dan nombor-nombor, yang diletakkan pada komputer anda oleh server laman web. Untuk lebih memahami cookies dan kegunaannya oleh GSK, sila basa polisi cookie kami.

Bagaimana kami melindungi data peribadi anda

GSK adalah komited untuk menggunakan usaha komersial munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda adalah dilindungi secara wajar, dan menurut kepada kesensitif maklumat tersebut. GSK akan menggunakan pelbagai teknologi keselamatan dan prosedur untuk melindungi maklumat peribadi anda dari pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan yang tidak sah. Misalnya, kami mengumpul maklumat peribadi yang anda bekalkan kepada GSK pada server komputer dengan akses yang terhad pada fasiliti yang dikawal. Walaubagaimanapun, penghantaran maklumat melalui laman web ukannya selamat secara langsung. Walaupun kami akan menggunakan apa- apa usaha yang munasabah kami untuk melindungi maklumat peribadi [termasuk mengelakkan mana-mana kerugian, salah penggunaan ataupun pertukaran maklumat tersebut], kami tidak boleh menjamin keselamatan maklumat peribadi anda yang dihantar pada laman web kami; apa-apa penghantaran adalah dikendalikan pada risiko anda sendiri.

Perkongsian maklumat peribadi dengan pihak-pihak ketiga

GSK tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi kepada pihak ketiga. Kadang kala pihak ketiga yang tertentu akan digunakan untuk membekalkan GSK dengan perkhidmatan sokongan yang berkaitan dengan laman web kami dan pihak ketiga ini mungkin akan sekali sekala mempunyai akses kepada maklumat anda supaya membolehkan mereka untuk membekalkan perkhidmatan sokongan tersebut kepada GSK. Semua pihak ketiga yang membekalkan perkhidmatan sokongan kepada GSK perlu memenuhi tahap yang sama dengan GSK mengenai perlindungan maklumat peribadi dan juga adalah dilarang dari menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan yang diinginkan dari mereka. Secara khususnya, GSK tidak membenarkan pembekal perkhidmatannya untuk menggunakan maklumat peribadi untuk aktiviti pemasaran mereka.

Dibawah Akta PDPA, GSK akan mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa persetujuan anda dalam keadaan seperit berikut [antara yang lain]:-

Apabila kami mempunyai alasan untuk percaya bahawa pendedahan maklumat ini adalah diperlukan untuk membalas kepada kecemasan yang mengancam kehidupan, kesihatan ataupun keselamatan anda ataupun mana- mana orang;

Apabila pendedahan tersebut adalah diperlukan untuk kepentingan Negara;

Apabila pendedahan tersebut adalah diperlukan untuk menggaji perkhidmatan undang-undang;

Apabila kami percayai bahawa pendedahan adalah tertakluk pada undang- undang ataupun untuk membalas apa-apa tuntutan dibawah agensi penguatkuasaan undang-undang;

Maklumat peribadi adalah dikumpul pada laman web boleh dipindah ke, dikumpul dan diproses di Negara lain diluar singapura dimana GSK atau anak syarikat, kontraktor sub atau agen-agen yang mengekalkan fasiliti-fasiliti tersebut. Dengan menggunakan laman web ini, anda telah bersetuju untuk memindah, memproses ataupun meyimpan maklumat tersebut diluar SIngapura. GSK akan memastikan bahawa tahap yang munasabah adalah digunakan untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda dan bahawa apa-apa pemindahan maklumat adalah diproses menurut PDPA dan apa-apa undang-undang yang tertakluk.

Akses kepada dan pembetulan maklumat anda

Anda boleh memohon untuk memgakses atau membetulkan [termasuk mengemas kini) maklumat anda. Apa-apa permohonan perlu mematuhi keperluan PDPA dan balasan GSK kepada apa-apa permohonan adalah tertakluk kepada PDPD. GSK akan caj fi kepada anda untuk memenuhi apa-apa permohonan dan anggaran fi tersebut akan dibekalkan apabila ianya wajar.

Pautan kepada laman web lain

Laman web ini akan dari masa ke masa membekalkan pautan ke laman web GSK yang lain dan laman web pihak ketiga sebagai perkhidmatan kepada pengguna kami. Kenyataan peribadi ini tidak meliputi laman web tersebut. Anda telah bersetuju bahawa jikalau anda memilih untuk memasuki laman web tersebut, GSK adlaah tidak bertanggungjawab kepada kesedia adaan laman web tersebut dan tidak akan membuat semakan atau pengendorsan dan tidak makan bertanggungjawab secara langsung atau sacara tidak langsung berkenaan

(i) Bagaimana laman web tersebut menjaga maklumat peribadi anda
(ii) kandungan laman web tersebut, termasuk [tetapi tidak terhad] pengiklanan, produk, ataupun apa-apa barangan yang dibuat sedia ada dari laman web tersebut; dan
(iii) pengunaan pengguna lain pada laman web ini.

Sila memastikan bahawa anda menyemak kenyataan undang-undang dan peribadi yang dipaparkan pada laman web tersebut yang anda telah melawat dalam pautan ini sebelum anda menyerahkan apa-apa maklumat peribadi.

Perubahan

Kami berhak untuk mengemas kini, meminda atau menukar kenyataan peribadi ini pada bila-bila masa. Jika pemindaan yang dibuat oleh kami adalah penting, kami akan memaparkan notis pada laman web kami. We menggalakan anda untuk menyemask dari masa- ke masa kenyataan peribadi ini dan dimaklumkan mengenai bagaimana kami sedang menolong anda untuk melindungi maklumat peribadi anda yang kami kumpulkan. Penerusan penggunaan anda laman kami dianggap persetujuan anda kepada kenyataan peribadi ini dan apa-apa yang dikemas kinikan, pemindaan dan penukaran.

Kenyataan ini dikemas kini kali terakhir pada 24hb November 2014.

Hubungi Kami
Sebarang soalan, komen atau permintaan berkenaan kenyataan privasi ini dialu-alukan dan boleh ditujukan kepada: sg.pdpo@gsk.com

Dasar ‘Cookie’

GlaxoSmithKline menggunakan ‘cookie’ untuk meningkatkan pengalaman laman web kami. Dasar ‘Cookie’ ini diterbitkan kerana undang-undang menyatakan kami perlu mendapatkan kebenaran anda terlebih dahulu. Ia menerangkan apa sebenarnya ‘cookie’ dan penggunaannya pada laman web ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima ‘cookie’ semasa melayari laman ini, anda boleh menukar kebenaran pada pelayar anda untuk menerima notifikasi semasa menerima ‘cookie’ atau menyekat terus ‘cookie’. Harap maklum bahawa penyekatan ‘cookie’ akan menyebabkan pengalaman penggunaan laman web ini kurang memuaskan dan fungsi-fungsi tertentu tidak akan berjalan.

Seperti syarikat-syarikat lain, GlaxoSmithKline menggunakan ‘cookie’ untuk meningkatkan pengalaman laman web kami.

‘Cookie’ adalah fail kecil yang terdiri dari huruf dan abjad yang diletakkan pada peranti anda. Ia membenarkan pemilik laman web untuk membezakan diantara pelawat-pelawat kepada laman ini. ‘Cookie’ tidak boleh digunakan untuk menghantar virus ataupun membenarkan kami mengakses cakera keras anda. Kami tidak boleh membaca sebarang maklumat yang terkandung dalam cakera keras anda walaupun ‘cookie’ disimpan dalamnya.

Kami juga mungkin akan menggunakan teknologi internet yang lain seperti beacon laman, pixel tag ataupun teknologi lain untuk menghantar atau berkomunikasi dengan ‘cookie’. Kami mungkin juga akan menggunakan web beacon dalam penghantaran e-meil atau sebarang surat-menyurat untuk menentukan samada mesej yang dihantar telah dibuka ataupun dibaca. Informasi ini membolehkan kami untuk merekabentuk perkhidmatan khas dan untuk mengukur keberkesanan kandungan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini dan dengan persetujuan anda untuk menerima emel-emel dan mesej-mesej kami, anda memberikan kebenaran kepada kami untuk menggunakan teknologi internet seperti yang disebut pada peranti anda.

Laman web kami membenarkan pihak ketiga untuk muat turun ‘cookie’ ke peranti anda. Pihak ketiga seperti pihak analitik damn rakan kongsi mungkin akan menggunakan ‘cookie’ dan teknologi lain untuk mengumpul maklumat bukan-peribadi mengenai aktiviti online anda semasa penggunaan laman web ini. Informasi ini mungkin akan digunakan untuk mengukur keberkesanan laman web kami dan untuk merekabentuk kandungan iklan khas. Kami tidak mempunya akses ataupun kawalan diatas ‘cookie’ yang digunakan oleh pihak ketiga ini. Amalan informasi pihak ketiga ini tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Sila rujuk Dasar Privasi pihak-pihak ketiga ini untuk memahami lebih lanjut aktiviti dan amalan mereka.

Informasi yang diperolehi melalui ‘cookie’ pada laman web GlaxoSmithKline boleh digunakan untuk pelbagai tujuan termasuk:

Keperluan penting
‘Cookie’ ini diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi laman web, seperti mengakses kawasan selamat dan untuk menyimpan item ke dalam shopping basket (sekiranya ada)

Prestasi
Cookie ini menyimpan informasi-informasi penggunaan pelawat laman web, contohnya bahagian mana yang paling dikunjungi ataupun jika mereka menerima mesej ralat. Ia akan digunakan untuk meningkatkan prestasi laman web kami untuk masa depan.

Fungsi
‘Cookie’ ini membenarkan laman web kami untuk mengingati pilihan penggunaan anda seperti ID pengguna, bahasa ataupun lokasi untuk pengalaman peribadi yang lebih baik.

Sasaran atau pengiklanan

‘Cookie’ ini digunakan untuk menyampaikan kandungan yang berkait dengan keperibadian dan minat anda.

Kami tidak membenarkan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan pada laman web kami tetapi kami tidak boleh mengawal pengiklan yang dibenarkan oleh pembekal perkhidmatan internet untuk menerbitkan iklan semasa penggunaan internet.

Ketahui lebih lanjut bagaimana anda boleh mengurus ‘cookie’ pada fungsi ‘Help’ pelayar anda atau layari www.aboutcookies.org untuk maklumat lanjut. Sila ambil maklum yang sebahagian laman web ini mungkin tidak berfungsi jika ‘cookie’ telah disekat.

Copyright:
© 2014 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved